INCDFP INFP
  Buletin legislativ
LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
HOTĂRÂREA nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a privind Legii nr. 544/2001 liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

  Rezultate activitate CD

Având în vedere:

  • Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul VII: Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare.
  • Ordinul Nr. 3845 din 06.05.2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare.

Directorii/responsabilii de proiecte/contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, vor avea în vedere faptul că rezultatele activităților de cercetare – dezvoltare se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002:

“(1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege:

a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;

b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;

e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute.”

Conform art. 5 din Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, anexă la Ordinului nr. 3845 din 06.05.2009:

“(1) – Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeşte, după aprobarea raportului final de activitate, Fişa de evidenţă a rezultatului/ rezultatelor activităţilor de cercetare dezvoltare (conform modelului din Anexa nr. 1 la Ordin).

(2) – Fişa se completează în sistem on-line, pe site-ul oficial al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cadrul unei secţiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea şi evidenţa rezultatelor cercetării.

(3) – Accesarea sistemului informatic se va face pe bază de drepturi de acces, şi anume:

– pentru fiecare persoană juridică executantă se atribuie un nume de utilizator şi o parolă pentru accesarea secţiunii dedicate care permite introducerea de informaţii în sistem;

– introducerea datelor se realizează de către persoana desemnată în acest sens la nivelul persoanei juridice executante şi care are întreaga răspundere asupra veridicităţii datelor introduse;

– datele în sistemul informatic se introduc numai de către coordonatorul proiectului de cercetare-dezvoltare;

– fiecare sesiune de încărcare a datelor se finalizează prin generarea fişei, care intră în componenţa registrului;

– sistemul informatic generează fişe pentru fiecare dintre partenerii la proiectul de cercetare-dezvoltare, care le preiau în registrul de evidenţă a acestora.”

Potrivit art. 8 din Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, anexă la Ordinului nr. 3845 din 06.05.2009:

“Tabelele prezentate în Anexa nr. 1 la Ordin se completează astfel:

a) Tabelul nr. 1 se completează în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;

b) Tabelul nr. 2 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării şi se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.”

Instructiuni de completare
Rezultate ale cercetării
Anexa
Fisa Registru de evidenta

Directorii/responsabilii de proiecte/contracte finanțate din fonduri publice sunt rugați să ia toate măsurile necesare pentru completare în termenele legale.

Persoană de contact:

Ecaterina Ionescu

Telefon: +40.755.077.723


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO